Management Team

Mrs. Suraiya Salimuddin Khan

President of Azad Ali Shah Education Society

Mrs. Syed Faimum Afzal

Secretary

Mrs. Waheda Meraj Shaikh

Treasure

Mrs. Razia Zia Ahmed Shaikh

Jt. Secretary

Mrs. Nargis Rahim Shaikh

Vice President

Mrs. Amreen Uman Khan

Member

Mrs. Khan Madiha Fatima

Member